Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.izrodopite.com
(в сила от 23.05.2018 г.)

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайта www.izrodopite.com. При натискане на виртуален бутон във връзка с употреба на услугите на www.izrodopite.com, автоматично се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. При използване на някоя функционалност, предлагана през уебсайта www.izrodopite.com също се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от Веселина и Георги Кючукови, както и от “ET Искра-Кулка Хаджийска” информационни ресурси, услуги и продукти на потребителите на уебсайтa www.izrodopite.com и урежда отношенията между ” ET Искра-Кулка Хаджийска “, ЕИК 822135439 със седалище и адрес на управление: с. Опълченско, общ. Кърджали, бл. Бистрец, ет. 4, ап. 30 (наричан по-долу за краткост “ЕТ Искра”) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта www.izrodopite.com.

 1. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. izrodopite.com е уебсайт – виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на ЕТ Искра, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Електронна препраткае връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 3. Злоумишлени действияса действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. Информационна система/Системае всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 5. Интернет страницапо смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 6. IP Адрес(“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 7. Контекстен и поведенчески анализ– подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители на (i) съдържанието на Интернет страници, заредени (текущо или в предходен момент) от Потребителя; и/или (ii) информация за домейните на трети лица, изпратили електронно съобщение (e-mail) до Потребител, получено в Потребителския му профил; и/или (iii) мета-данни от Потребителския профил на Потребителя, предмет и текст на съобщението.
 8. Мобилна версия на услугата– модифицирана версия на предоставяна от ЕТ Искра услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп до интернет и пренос на данни, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
 9. Потребителе всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Потребител.
 10. ЕТ Искра-Кулка Хаджийска” (ЕТ Искра)е търговското дружество с ЕИК 822135439, със седалище и адрес на управление: с. Опълченско, общ. Кърджали, бл. Бистрец, ет. 4, ап. 30, тел. (+359) 885 056886.
 11. Паролае избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 12. Потребителе всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством izrodopite.com.
 13. Потребителско имее избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в www.izrodopite.com.
 14. Потребителски профиле обособена част от уебсайта www.izrodopite.com, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от ЕТ Искра, при регистрацията и съхранявана при ЕТ Искра, като достъпът до Потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
 15. Предназначение на контекстния и поведенчески анализe определяне на лингвистични зависимости, по-специално – семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на Уебсайтовете, показвани на Потребителя; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др.
 16. Потребителе всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта www.izrodopite.com, чрез създаване на профил директно в izrodopite.com.
 17. Случайно събитиее непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 18. Сървъре устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 19. Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 20. Услугиса услугите, предоставяни посредством www.izrodopite.com на Потребителите чрез izrodopite.com.

Предмет

Чл.2. ЕТ Искра предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.izrodopite.com изисквания за конкретните Услуги.

 1. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от ЕТ Искра на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от ЕТ Искра, като предоставяни срещу регистрация, без регистрация (за нерегистрирани потребители) или срещу регистрация и заплащане на определена цени, оповестени на Интернет страниците в ЕТ Искра, в зависимост от режима на ползване, избран от съответния Потребител.
 2. ЕТ Искра може да осигури на Потребителя възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга “www.izrodopite.com” или на други Услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ЕТ Искра не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ЕТ Искра (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност, софтуерна и/или хардуерна несъвместимост и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от ЕТ Искра Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от ЕТ Искра.

Чл. 4.

 1. За да използва предоставяните от ЕТ Искра Услуги, Потребителят: (i) може предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на Www.izrodopite.com; (ii) Използва потребителското си име и парола от профила, който е създал в www.izrodopite.com, когато Www.izrodopite.comсе използва като допълнителна услуга; или (iii) Използва услугите на Www.izrodopite.comкато потребител и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и съгласие личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставяните от ЕТ Искра Услуги. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 2. Чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Потвърди”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Достъпът за Потребител до Услугите може да бъде осъществен само след даване на съгласие с настоящите общи условия. Със записването му на съответен носител в сървъра на ЕТ Искра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ЕТ Искра може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. В тази връзка, имате право и във всеки последващ момент да поискате коригирането или актуализирането на информацията, която първоначално сте въвели. Данните, които се обработват относно нерегистрирани потребители могат да бъдат коригирани, доколкото това е приложимо.
 4. За използването на платените Услуги, предоставяни от ЕТ Искра, освен регистрация на Потребителя е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 5. С регистрирането си в Www.izrodopite.com и придобиване качеството “Потребител”, всеки Потребител получава достъп до всички предлагани от ЕТ Искра Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез Www.izrodopite.com, така и чрез уебсайта izrodopite.com, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта. Доколкото Услугите от Www.izrodopite.com се използват като допълнителни услуги от Регистрирани потребители в Www.izrodopite.com, същите следва да приемат настоящите Общи Условия с отделно волеизявление.
 6. При попълване заявлението за регистрация в Www.izrodopite.com Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на ЕТ Искра данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, ЕТ Искра има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. За повече информация относно правата и задълженията във връзка с личните данни, моля да прочетете Раздел IV “Защита на личните данни”
 7. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ЕТ Искра и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта Www.izrodopite.com. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Потребител.
 2. Потребителското име, с което Потребител е регистриран в Www.izrodopite.com, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на ЕТ Искра за срока на действие на договора. ЕТ Искра не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно ЕТ Искра в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата
 4. С цел по-голяма защита, ЕТ Искра препоръчва на своите потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица. ЕТ Искра препоръчва на своите потребители също така периодичното подменяне на паролата на период от всеки 3 /три/ месеца, като новата парола да не съвпада с предишните три, използвани от потребителя по-рано през този период.
 5. ЕТ Искра по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп в Www.izrodopite.com.
 6. ЕТ Искра е наясно, че потребителското име и паролата могат да доведат до пряката или непряката идентификация на съответния потребител. В тази връзка тези данни ще бъдат третирани като “лични данни” по реда, описан в Раздел IV “Защита на личните данни”. Това се отнася както за потребителски профили създадени специално за услугата “Www.izrodopite.com”, така и за потребители, които достъпват услугата “Www.izrodopite.com” чрез своите потребителски профили, създадени за izrodopite.com.

Сключване на договора

Чл. 6.

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.
 2. След сключване на договора с Потребител, ЕТ Искра незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до новосъздадената електронна пощенска кутия на Потребителя, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с ЕТ Искра и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. При сключване на договора с Потребител, ЕТ Искра записва волеизявлението на съответния потребител за съгласие с настоящите Общи Условия.
 3. В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Потребителят прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от ЕТ Искра на базата на сключения договор между страните.
 4. По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в Www.izrodopite.com
 5. Потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите. ЕТ Искра възстановява на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
 6. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 1. Доколкото предоставяните от ЕТ Искра Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ЕТ Искра.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, ЕТ Искра довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в Www.izrodopite.com и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Потребителя за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. ЕТ Искра предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите или чрез изрично волеизявление.
 4. Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.
 5. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Услуги, предоставяни посредством Www.izrodopite.com

Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством Www.izrodopite.com

Чл. 9

 1. Услугите за Регистрирани потребители, предоставяни посредством Www.izrodopite.com, са Услуги, за които не е необходима регистрация в Www.izrodopite.com или, чрез използване на Потребителско име и Парола от Www.izrodopite.com
 2. Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Потребителя на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на ЕТ Искра посредством Потребителския си профил, както и възможността Потребителят да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица. Дисковото пространство, предоставяно на Потребителя за съхраняване на файлове, е ограничено като ЕТ Искра си запазва правото да променя без предупреждение размерът на това ограничение.
 3. Файловете, съхранени от Потребител посредством Потребителския му профил, доколкото не са изтрити от самия Потребител, се пазят на сървърите на ЕТ Искра и са достъпни за Потребителя и за лицата, с които те са споделени, за срока на действие на договора между Потребителя и ЕТ Искра, с изключение на случите, изрично предвидени в настоящите Общи условия.
 4. Потребителят може да прави достъпни за други лица и да прекратява достъпа на такива до съхранените от него в Потребителския профил му файлове, посредством функциите за споделяне и прекратяване на споделянето, достъпни чрез Потребителския му профил.
 5. Лицето, с което е споделен определен файл по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да го свали на свое дисково пространство.

Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством Www.izrodopite.com

Чл. 10. Цени и начини на плащане

 1. Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на Www.izrodopite.com и са предмет на актуализиране от страна на ЕТ Искра. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите.
 2. Потребителят може да извърши плащането на цената на услугата на място или, чрез наложен платеж на куриерска фирма.
 3. Цената на услугата може да бъде платена от Потребителя или от трето лице.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Права и задължения на ЕТ Искра

 1. ЕТ Искра се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
 2. ЕТ Искра няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 3. ЕТ Искра има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Потребителя или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил.
 4. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) ЕТ Искра има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на ЕТ Искра върху съдържащите се на уебсайта Www.izrodopite.com елементи – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 12.

 1. ЕТ Искра има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от ЕТ Искра, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на ЕТ Искра, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта Www.izrodopite.com. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук . Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, ЕТ Искра може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от ЕТ Искра.
 2. ЕТ Искра може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в Www.izrodopite.com, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от ЕТ Искра и трети лица, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (Регламент 2016/679). ЕТ Искра си запазва правото при предоставяне на Услугите от Www.izrodopite.com да поставя на вниманието както на Регистрирания, така и на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на ЕТ Искра или такива, намиращи се извън контрола на ЕТ Искра, включително при условията на Контекстен и поведенчески анализ. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ.
 3. ЕТ Искра има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, а когато е възможно, и до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, включително и с прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за по-доброто таргетиране на съобщенията. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ЕТ Искра. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг като използва съответния виртуален бутон.
 4. ЕТ Искра няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на ЕТ Искра файлове.
 5. ЕТ Искра има право да обобщава анонимизирани данни от прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за трети страни, с цел подобряване релевантността на сервираните на Потребителите реклами. Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от ЕТ Искра, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. ЕТ Искра обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Анонимизираните данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и по този начин да доведат до пряката и/или непряката му идентификация. ЕТ Искра действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай че ЕТ Искра предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния, което съгласие следва да бъде получено отделно.

Чл. 13.

ЕТ Искра има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на ЕТ Искра файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на ЕТ Искра – на повелителни норми на закона, доколкото ЕТ Искра има възможност да установи това.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 14. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Потребителят има право на достъп до Услугите, предоставяни посредством Www.izrodopite.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ЕТ Искра за всеки отделен вид услуга.

Чл. 15. Потребителят, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. Потребителят има и други права във връзка с обработката на лични данни, които са подробно описани в настоящите общи условия, както и в информацията, която е предоставена във връзка с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС 2016/679). Потребителят също има право на достъп и корекция в режим on-line на личните си данни, доколкото това е възможно, както и на останалите права във връзка с обработката на лични данни.

Чл. 16. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от ЕТ Искра, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от ЕТ Искра и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 17. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ЕТ Искра Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 18.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Www.izrodopite.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ЕТ Искра или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЕТ Искра и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ЕТ Искра или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЕТ Искра, Потребителят дължи на ЕТ Искра неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ЕТ Искра от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от ЕТ Искра Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на ЕТ Искра, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
  1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  4. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ЕТ Искра;
  5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 5. При неспазване на изискванията на ал. 4, ЕТ Искра има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, ЕТ Искра има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 19. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от ЕТ Искра Услуги:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 3. да уведомява незабавно ЕТ Искра за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите (“denial of service”);
 5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта Www.izrodopite.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 6. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 20. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете Www.izrodopite.com.

Чл. 21Отговорност. Ограничаване на отговорността

 1. ЕТ Искра полага грижи информацията в Www.izrodopite.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта Www.izrodopite.com. ЕТ Искра няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ЕТ Искра не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от ЕТ Искра умишлено или при проявена груба небрежност. ЕТ Искра не носи отговорност за повредени и/или изтрити файлове, които са били качени от Потребителя чрез Услугите на Www.izrodopite.com, по причини, за които ЕТ Искра не отговаря.
 2. ЕТ Искра не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 3. ЕТ Искра не носи отговорност за вреди нанесени на трети лица от Потребителя при споделяне на файлове, които съдържат зловреден софтуер и/или по друг начин увреждат софтуера или хардуера на трети лица при споделянето на достъп до тези файлове от Потребителя на трети лица.
 4. ЕТ Искра не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством Www.izrodopite.com, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.

Чл. 22.

 1. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, ЕТ Искра не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.
 2. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Www.izrodopite.com електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, ЕТ Искра не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ЕТ Искра не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 3. ЕТ Искра не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Www.izrodopite.com или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ЕТ Искра, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 23.

 1. ЕТ Искра не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ЕТ Искра, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) ЕТ Искра не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Www.izrodopite.com.
 3. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Страните приемат, че ЕТ Искра не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ЕТ Искра с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ЕТ Искра предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в Www.izrodopite.com.

Чл. 24.

Потребителят се задължава да обезщети ЕТ Искра за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 25. (нов в сила от 23.05.2018 г.)

 1. “Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. Администратор е “ЕТ Искра” АД, ЕИК 822135439, със седалище и адрес на управление: с. Опълченско, общ. Кърджали, бл. Бистрец, ет. 4, ап. 30, тел. (+359) 885 056886.

 

 1. По отношение на съхраняваната от Потребителя информация на сървърите на ЕТ Искра чрез Услугите на Www.izrodopite.com, ЕТ Искра има качеството си на обработващ и отношенията в тази връзка между Потребителя и ЕТ Искра се уреждат съгласно раздел “V” от настоящите Общи Условия
 2. Можете да се свържете с ЕТ Искра във връзка с обработката на лични данни по някой от следните начини: чрез и-мейл на адреса, посочен в ал. 3.
 3. ЕТ Искра обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, “а” от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан “ОРЗД”) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, “б”, ОРЗД– за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 “е” – за да следваме нашите легитимни интереси.
 4. Целите на обработването са, както следва: (i) Предоставяне на Услугите посредством Www.izrodopite.com на Потребителите, а именно възможност за разполагане и съхраняване на сървъри на ЕТ Искра на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица; (ii) Извършване на профилиране на потребителите с цел предлагане на конкретни стоки и услуги от трети лица включително; (iii) за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели; (iv) индивидуализиране на Регистрираните потребители на Www.izrodopite.com, както и на Нерегистрираните (доколкото е възможно и приложимо) и администриране на отношенията с тях; (v) служебни цели (счетоводна отчетност, установяване на контакт с потребител и др.).;
 5. Не използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг-предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама.
 6. Личните данни, които събира ЕТ Искра, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица: (i) компетентни държавни органи, когато са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и след като се уверим, че са налице тези предпоставки; (ii) Наши контрагенти, с цел да Ви предоставят персонализирани търговски предложения; (iii) Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса; (iv) При активиране на опциите за таргетиране по пол и възраст за рекламодателски кампании, таргет групите се добавят ръчно от банер администратор; (v) DFP (инструмент на Гугъл), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами; (iv) Част от данните Ви могат да бъдат предоставени на трети лица, когато споделяте на тези трети лица достъп до файловете, които съхранявате на сървърите на ЕТ Искра чрез услугата Www.izrodopite.com; (v) други метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения. С цел избягване на всяко съмнение ЕТ Искра използва данните ви само ако предварително сте дали съгласие за това. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които ЕТ Искра използва за да гарантира, че децата няма да получават неподходяща реклама.
 7. Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате следните права:
 8. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно Ваши лични данни, които биват обработвани;
 9. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
 10. На изтриване без ненужно забавяне на Вашите лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
 11. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
 12. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на Вашите лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
 13. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
 14. Имате право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно- Комисията за защита на личните данни.
 15. Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.
 16. ЕТ Искра съхранява Вашите лични данни за срока на предоставяне на Услугите и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на Услугите, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.
 17. Ако личните данни, необходими за създаване на профил в Www.izrodopite.com, не бъдат предоставени, ЕТ Искра може да няма възможност да предостави съответните Услуги. Вие ще можете да използвате част от услугите в Www.izrodopite.com и без регистрация – като Потребител.
 18. Потребителите следва да имат предвид, че ЕТ Искра при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, както и други “специални категории данни” по смисъла на ОРЗД. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на ЕТ Искра по никакъв начин.

Чл. 26. Обработване на информация за Потребителите

 1. ЕТ Искра полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. ЕТ Искра обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно.
 3. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, ЕТ Искра обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителят ще изрази съгласието си и чрез отделно волеизявление в съответствие с изискванията на ОРЗД.
 4. ЕТ Искра събира и данни за Нерегистрирани потребители, като например IP адреси, които са необходими с цел осигуряване на прозрачност на обработката и защита на интересите на ЕТ Искра и други трети лица.
 5. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ЕТ Искра има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 6. Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, ЕТ Искра има право да прекрати достъпа им до Услугите.

Чл. 27. Цели, за които може да се използва информацията

 1. Инфо събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако ЕТ Искра има нужда да използва тези лични данни за други цели, то Вашето съгласие ще бъде поискано отделно.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЕТ Искра на посочените адрес или e-mail за контакти.

Разкриване на информацията

Чл. 28. ЕТ Искра се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. Потребителят е дал достъп на трети лица до съхраняваните от него файлове на сървърите на ЕТ Искра чрез услугата Www.izrodopite.com.
 3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 4. други случаи посочени в приложимите нормативни актове.
 5. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Прекратяване

 1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  1. преустановяване на дейността на ЕТ Искра или прекратяване поддържането на Www.izrodopite.com;
  2. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  3. други предвидени в закона случаи.
 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от ЕТ Искра Услуги.
 3. (доп. в сила от 23.05.2018 г.) При прекратяване на договора ЕТ Искра дезактивира Потребителския профил на Потребителя и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната, а личните данни, които са събрани и обработвани, биват изтрити в разумен срок, освен ако ЕТ Искра няма законово задължение да ги пази.

Разваляне на договора

Чл. 30. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 31. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Www.izrodopite.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 32. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 33. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, приложимо в Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 23.05.2018 г.